از اینجا دانلود کنید

صفرتاصد تندخوانی قسمت اول فایل صوتی

4:19

صفرتاصد تندخوانی قسمت دوم فایل صوتی

7:59

صفرتاصد تندخوانی قسمت سوم فایل صوتی

7:59

صفرتاصد تندخوانی قسمت چهارم فایل صوتی

6:10

صفرتاصد تندخوانی قسمت پنجم (فصل دوم و سوم کتاب) فایل صوتی

17:42

صفرتاصد تندخوانی قسمت ششم(فصل چهار تا شش کتاب) فایل صوتی

12:53

صفرتاصد تندخوانی قسمت هفتم (فصل 7 کتاب) فایل صوتی

12:58

صفرتاصد تندخوانی قسمت هشتم (فصل 8 کتاب) فایل صوتی

9:59

صفرتاصد تندخوانی قسمت نهم فایل صوتی

13:51

صفرتاصد تندخوانی قسمت دهم فایل صوتی

19:06